„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Świecie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeciu. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Wartość dofinansowania Programu: 628 320,82 zł

Całkowity koszt realizacji Programu: 628 320,82 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, dedykowane dzieciom do ukończenia 16 roku życia które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 oraz osobom
z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będącymi mieszkańcami Gminy Świecie.

Program realizowany do 31.12.2024r.

 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu,
ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie

Osoba do kontaktu: Stefania Konkołowicz-Dudzińska
tel.52 519 05 48 lub 781 574 928

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Pliki: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO