Korpus wsparcia seniorów na rok 2024

Gmina Świecie otrzymała dotację na realizację zadania polegającego na organizowaniu
i realizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach programu
„Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024 (Moduł I).

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Kwota dofinansowania 58 201,00 zł

Całkowita wartość zadania 69 841,20 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – czerwiec 2024r.

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich kierowane jest
do osób samotnych w wieku 60 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, bądź rodzina, a także osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy im zapewnić. Wsparcie w ramach ww zadania świadczone będzie przez osoby
z najbliższego otoczenia, niebędące członkami rodziny.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, świadczone w ramach programu obejmują swoim zakresem pomoc dotyczącą zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pomoc dotyczącą opieki higieniczno-pielęgnacyjnej – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania, kontakty z otoczeniem – w miarę potrzeb oraz możliwości.

Maksymalny wymiar świadczonych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dostosowany jest do indywidualnych potrzeb osób wspieranych.

Przyznanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a następnie wydania decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług oraz sposób wykonywania takich usług jest określone w uchwale nr 526/23 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Aktualnie otrzymane środki powiększone o wkład własny finansowy umożliwią kontynuację już rozpoczętych usług sąsiedzkich.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO