Schronisko dla Bezdomnych

DZIAŁALNOŚĆ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH W ŚWIECIU

Zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 901) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Obowiązek ten spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które wykonując go powinny współdziałać m.in. z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, kościołami (art. 2) w/w ustawy.

Celem działań realizowanych wobec osób najbardziej potrzebujących przez organy administracji rządowej i samorządowej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz zapewnienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3).

Zadaniem struktur organizacyjnych pomocy społecznej jest analiza potrzeb i zjawisk, które powodują wzrost zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej przez tworzenie i rozbudowę infrastruktury socjalnej, między innymi schronisk dla bezdomnych, których konieczność istnienia wynika z rozszerzonych potrzeb środowiskowych. 

Z pośród zadań własnych o charakterze obowiązkowym nałożonych na Gminy jest m.in. obowiązek pomocy osobom bezdomnym w formie zapewnienia im schronienia. Dlatego też Rada Miejska w Świeciu uchwałą dnia 6 marca 1995 r. przeznaczyła części nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 9b w Świeciu na Schronisko dla Bezdomnych. Od 3 kwietnia 1996 roku Rada Miejska uchwaliła przyjęcie regulaminu Schroniska.

Schronisko dla Bezdomnych z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 9 B w Świeciu jest filią Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Przeznaczone jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, swym działaniem obejmuje mieszkańców miasta i gminy Świecie. Placówka całkowicie finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Świecia. Dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

Przyczyny z powodu, których osoby zgłaszają się o pomoc do Schroniska są różne, istotę stanowi obowiązek udzielenia pomocy.

Schronisko funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia jednak funkcji stałego miejsca pobytu. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby bezdomne bez źródła utrzymania z terenu gminy Świecie. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są osoby z innych Gmin, np. jeżeli taka Gmina nie ma własnego Schroniska lub Noclegowni.

Przyjęcia do placówki dokonują pracownicy etatowi, kierownik lub pracownik socjalny. Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, podczas której zapoznaję się osobę bezdomną z Regulaminem Schroniska i konsekwencjami jego nieprzestrzegania. 

Podopieczny w Schronisku może przebywać 3 m-ce, jednak w uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony. Pobyt podopiecznego powinien zmierzać do pełnej readaptacji do życia społecznego i powrotu do środowiska. 

Osobom przyjętym do schroniska zapewniamy poszanowanie godności osobistej, zapewniamy możliwości przebywania w placówce całą dobę, przyznajemy łóżko, pościel, ręcznik i środki higieny osobistej, umożliwiamy korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno - oświatowym oraz urządzeń sanitarnych, informujemy o możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie. 

W przypadku osób, które zgłaszają się do Schroniska w zniszczonej, nie nadającej się do dalszego użytku odzieży wydawana jest odzież z zasobów Schroniska odpowiednia do pory roku.

Schronisko w Świeciu nigdy nie odmawia pomocy bezdomnym, gdyż bardzo często właśnie Schronisko jest dla ludzi bez dachu nad głową, porzuconych, potrzebujących pomocy jedynym miejscem w którym mogą uzyskać pomoc.  

Projekt "Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
>>>>>plik<<<<<

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO