Schronisko dla Bezdomnych

DZIAŁALNOŚĆ SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH W ŚWIECIU

Zgodnie Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 901) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Obowiązek ten spoczywa na organach administracji rządowej i samorządowej, które wykonując go powinny współdziałać m.in. z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi, kościołami (art. 2) w/w ustawy.

Celem działań realizowanych wobec osób najbardziej potrzebujących przez organy administracji rządowej i samorządowej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz zapewnienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 3).

Zadaniem struktur organizacyjnych pomocy społecznej jest analiza potrzeb i zjawisk, które powodują wzrost zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej przez tworzenie i rozbudowę infrastruktury socjalnej, między innymi schronisk dla bezdomnych, których konieczność istnienia wynika z rozszerzonych potrzeb środowiskowych. 

Z pośród zadań własnych o charakterze obowiązkowym nałożonych na Gminy jest m.in. obowiązek pomocy osobom bezdomnym w formie zapewnienia im schronienia. Dlatego też Rada Miejska w Świeciu uchwałą dnia 6 marca 1995 r. przeznaczyła części nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 9b w Świeciu na Schronisko dla Bezdomnych. Od 3 kwietnia 1996 roku Rada Miejska uchwaliła przyjęcie regulaminu Schroniska.

Schronisko dla Bezdomnych z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 9 B w Świeciu jest filią Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Przeznaczone jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, swym działaniem obejmuje mieszkańców miasta i gminy Świecie. Placówka całkowicie finansowana jest ze środków Urzędu Miasta Świecia. Dysponuje 30 miejscami noclegowymi.

Przyczyny z powodu, których osoby zgłaszają się o pomoc do Schroniska są różne, istotę stanowi obowiązek udzielenia pomocy.

Schronisko funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia jednak funkcji stałego miejsca pobytu. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby bezdomne bez źródła utrzymania z terenu gminy Świecie. W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane są osoby z innych Gmin, np. jeżeli taka Gmina nie ma własnego Schroniska lub Noclegowni.

Przyjęcia do placówki dokonują pracownicy etatowi, kierownik lub pracownik socjalny. Przyjęcie do Schroniska poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, podczas której zapoznaję się osobę bezdomną z Regulaminem Schroniska i konsekwencjami jego nieprzestrzegania. 

Podopieczny w Schronisku może przebywać 3 miesiące, jednak w uzasadnionych przypadkach pobyt ten może być przedłużony. Pobyt podopiecznego powinien zmierzać do pełnej readaptacji do życia społecznego i powrotu do środowiska. 

Osobom przyjętym do schroniska zapewniamy poszanowanie godności osobistej, zapewniamy możliwości przebywania w placówce całą dobę, przyznajemy łóżko, pościel, ręcznik i środki higieny osobistej, umożliwiamy korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno - oświatowym oraz urządzeń sanitarnych, informujemy o możliwości przygotowywania posiłków we własnym zakresie. 

W przypadku osób, które zgłaszają się do Schroniska w zniszczonej, nie nadającej się do dalszego użytku odzieży wydawana jest odzież z zasobów Schroniska odpowiednia do pory roku.

Schronisko w Świeciu nigdy nie odmawia pomocy bezdomnym, gdyż bardzo często właśnie Schronisko jest dla ludzi bez dachu nad głową, porzuconych, potrzebujących pomocy jedynym miejscem w którym mogą uzyskać pomoc.  

Projekt "Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
>>>>>plik<<<<<

Pliki: 
ZałącznikRozmiar
PDF icon Zarządzenie 40_2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2024 roku za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu przy ul. Ogrodowej 9b.pdf666.14 KB
PDF icon Zarządzenie Kierownika OPS NR 43 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2023 roku za pobyt .pdf705.96 KB
PDF icon Zarządzenie Kierownika OPS NR 47/2021 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu w 2022 roku za pobyt503.69 KB
PDF icon Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu280.65 KB
PDF icon Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych133.13 KB
PDF icon Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.01.2020 roku.1.26 MB
PDF icon Regulamin Organizacyjny Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu1.11 MB
Image icon Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.11.2019 roku.786.43 KB
PDF icon Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.01.2019 roku.134.13 KB
PDF icon Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.10.2018 roku.120.28 KB
Image icon Tabela odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu obowiązująca od 01.10.2015 roku.770.23 KB
Image icon Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego782.27 KB
PDF icon Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych 147.46 KB

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO