Świadczenia rodzinne

I. Karta Dużej Rodziny

Informacje podstawowe:

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg w Państwa instytucjach i przedsiębiorstwach. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom, przynajmniej z trójką dzieci, dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia (przykładowo mogą to być zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, zniżki w przedszkolach niepublicznych, w niepublicznych placówkach medycznych, kulturalnych i obiektach sportowych, rabaty na naukę w szkołach języków obcych, zniżki przy korzystaniu z oferty lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów, aptek, zniżki przy korzystaniu z usług sektora turystycznego).

Podstawa prawna

Szczegóły realizacji programu zostały określone w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Zapoznaj się z ustawą o Karcie Dużej Rodziny

Lista zniżek ustawowych przysługujących osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

 1. wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka
 2. dzieciom:
  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Mieszkańcy gminy Świecie wnioski o Kartę Dużej Rodziny mogą składać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, pok. nr 22,

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie i jest wydawana bezpłatnie, z wyjątkiem wniosku o wydanie duplikatu Karty – wtedy należy uiścić opłatę w wysokości 9,56 zł.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom będzie się systematycznie powiększać.

Wyszukaj partnerów Karty Dużej Rodziny

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Tutaj honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Szczegółowych informacji mieszkańcy gminy Świecie mogą uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej, tel. 52 33 32 347, 52 33 32 349, 52 33 32 350.

Zostań Partnerem w Programie Karty Dużej Rodziny

Zapraszamy wszystkie zainteresowane lokalne podmioty gospodarcze, niezależnie od sektora i wielkości lub organizacje pozarządowe do współpracy w Programie Karty Dużej Rodziny.

Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jak można dołączyć do programu?

 1. Należy złożyć deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny.
 2. Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,
 3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju będących spółkami Skarbu Państwa bądź podmiotami o znaczeniu strategicznym) lub Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie lub na terenie całego kraju) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Skontaktuj się z negocjatorem

Działasz lokalnie – negocjatorem ds. partnerów lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim jest Pani Grażyna Wyżlic-Czerwińska tel. 732 988 478, e-mail: grazyna.czerwinska@3plus.pl

Działasz na terenie całego kraju – negocjatorem ds. partnerów strategicznych jest Pani Agnieszka Domańska, tel. 732 988 452, e-mail: agnieszka.domanska@3plus.pl.


II. Wypłaty Świadczeń

Wypłaty zasiłków rodzinnych, opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego.

MARZEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 20.03.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 15.03.2024 r.
H,I,J,K 18.03.2024 r.
L,Ł,M,N 19.03.2024 r.
O,P,R,S 20.03.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 21.03.2024 r.

KWIECIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 17.04.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 15.04.2024 r.
H,I,J,K 16.04.2024 r.
L,Ł,M,N 17.04.2024 r.
O,P,R,S 18.04.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 19.04.2024 r.

MAJ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 15.05.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 15.05.2024 r.
H,I,J,K 16.05.2024 r.
L,Ł,M,N 17.05.2024 r.
O,P,R,S 20.05.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 21.05.2024 r.

CZERWIEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 19.06.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 17.06.2024 r.
H,I,J,K 18.06.2024 r.
L,Ł,M,N 19.06.2024 r.
O,P,R,S 20.06.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 21.06.2024 r.

LIPIEC 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 17.07.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 15.07.2024 r.
H,I,J,K 16.07.2024 r.
L,Ł,M,N 17.07.2024 r.
O,P,R,S 18.07.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 19.07.2024 r.

SIERPIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 21.08.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 16.08.2024 r.
H,I,J,K 19.08.2024 r.
L,Ł,M,N 20.08.2024 r.
O,P,R,S 21.08.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 22.08.2024 r.

WRZESIEŃ 2024 r.

UWAGA!
Świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjny będą wypłacane DNIA 18.09.2024 r. w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Świeciu przy ul. Hallera 7A, w godzinach 9:00-15:00

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE DLA OSÓB, KTÓRYCH NAZWISKA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCE LITERY ALFABETU:

A,B,C,D,E,F,G 16.09.2024 r.
H,I,J,K 17.09.2024 r.
L,Ł,M,N 18.09.2024 r.
O,P,R,S 19.09.2024 r.
Ś,T,U,W,Z,Ż 20.09.2024 r.


III. System Powszechnej Teleopieki

Rada Miejska dnia 29 października 2020 roku podjęła uchwałę o jego przyjęciu program „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”.

Celem tego programu jest zapewnienie wsparcia w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym.

Polega on na bezpłatnym dostępie do telefonicznej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

Do programu Powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie może przystąpić każdy jego mieszkaniec po złożeniu wniosku z jego załącznikami w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. Prócz tego, taka osoba musi posiadać dostęp do sieci telekomunikacyjnej i musi zaopatrzyć się w urządzenie alarmowe obsługiwane przez Centrum Alarmowe. Seniorów powyżej 60. roku życia oraz osób legitymujących się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodne z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych), gmina Świecie zaopatruje w sprzęt nieodpłatnie. W sytuacji gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej nie pozwala na złożenie wniosku osobiście, może to uczynić w jego imieniu opiekun, rodzina, jeżeli przedłożą w Urzędzie Miejskim w Świeciu stosowne pełnomocnictwo.

Gmina Świecie posiada do wyboru dwa urządzenia alarmowe. Jedno z nich wyposażone jest w opaskę na rękę z przyciskiem alarmowym oraz telefonem komórkowym. Natomiast drugie urządzenie składa się z wisiora na szyję z przyciskiem alarmowym oraz telefonu stacjonarnego.

Wszelkich, dokładniejszych informacji oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Hallera 11, 86-100 Świecie.

 Załączniki:

Wniosek o przystąpienie do programu.pdfLink do pliku: Wniosek o przystąpienie do programu, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 189,0 KB

Karta informacyjna podopiecznego.pdfLink do pliku: Karta informacyjna podopiecznego, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 425,2 KB

Regulamin świadczenia usługi Teleopieki.pdfLink do pliku: Regulamin świadczenia usługi Teleopieki, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 419,8 KB

Załącznik nr 2.1 do karty informacyjnej – dla zainteresowanego.pdfLink do pliku: Załącznik nr 2.1 do karty informacyjnej – dla zainteresowanego, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 199,8 KB

Załącznik nr 2.1 do karty informacyjnej – dla PCO.pdfLink do pliku: Załącznik nr 2.1 do karty informacyjnej – dla PCO, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 200,2 KB

Oświadczenie na wyrażenie zgody na nagrywanie połączeń.pdfLink do pliku: Oświadczenie na wyrażenie zgody na nagrywanie połączeń, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 194,1 KB

Oświadczenie właściciela lokalu.pdfLink do pliku: Oświadczenie właściciela lokalu, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 189,2 KB

Klauzula informacyjna – podmiot przetwarzający dane osobowe.pdfLink do pliku: Klauzula informacyjna – podmiot przetwarzający dane osobowe, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 193,3 KB

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”.pdfLink do pliku: Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „System powszechnej teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”, otwiera się w nowej zakładce przeglądarki 1,5 MB


IV. Świadczenie wychowawcze 800+ - ZUS


V. Karta Seniora (swiecie.eu)


VI. Nieodpłatna Pomoc Prawna | Powiat Świecki (csw.pl)

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO