Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny - zadaniem zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

- inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

- opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową w indywidualnych przypadkach. W skład grupy diagnostyczno-pomocowych wchodzi pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i dzielnicowy. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej. W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, asystent rodziny, nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeciu

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Świeciu zostały powołane zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Świecia następujące osoby:

 1. Katarzyna Maliszewska - pracownik socjalny ds. wspierania rodzin i przeciwdziałania przemocy domowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu (Przewodnicząca Zespołu)
 2. Joanna Kumkowska - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu (Zastępca Przewodniczącego Zespołu)
 3. Małgorzata Jesionowska - starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu
 4. Ludmiła Młynik - prezes zarządu Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Świeciu
 5. Karolina Gapska-Kostrzewa - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 6. Monika Włoch - kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Świeciu
 7. Iwona Haber - kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu
 8. Hanna Jurek - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu
 9. Julia Zielińska - kierownik rewiru dzielnicowych wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
 10. Ewa Sobczak - pielęgniarka POZ z Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
 11. Klaudia Subkowska - koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu

​Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO