Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzanych danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11  tel: 52 5190540 e-mail: sekretariat@opsswiecie.pl;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
    tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
  3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:
  1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

- w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych
na podstawie przepisów prawa w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, kuratorzy, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, placówki służby zdrowia, poradnie, zakłady karne, banki, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom ośrodka przysługuje prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych może być: odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej, uchylenie decyzji o przyznaniu świadczenia, wstrzymanie wypłaty świadczeń.

7.  Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. W przypadku danych przetwarzanych zgodnie z celem określonym w pkt. 3 okres ten wynosi 10 lat.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO