Bon energetyczny

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, 

 

Celem bonu energetycznego jest zniwelowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. 

Bon przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo. 

Termin składania wniosku: od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. 

Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o wypłatę bonu 

energetycznego złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. 

 

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom: 

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2500 zł 

 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1700 zł. 

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania. 

 • gospodarstwo jednoosobowe – 300 zł/600 zł* 

 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 zł/800 zł* 

 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł/1000 zł* 

 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł/1200 zł* 

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, dla źródeł zgłaszanych po raz pierwszy. 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje. 

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu. 

 

Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Decyzję administracyjną wydaje się jedynie w przypadku: 

1) odmowy przyznania bonu energetycznego; 

2) korekty lub odmowy korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego; 

3) uchylenia lub zmiany prawa do bonu energetycznego; 

4) rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo 

pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości. 

Przy ustalaniu prawa do bonu energetycznego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r. 

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia: 

przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e  
i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dochody z gospodarstwa rolnego, 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się o bon energetyczny zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

Wnioski będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2024 r. 

Formularz wniosku zostanie opublikowany niezwłocznie po jego udostępnieniu przez Ministra właściwego ds. energii.

 

Wymagane dokumenty: 

- wniosek o przyznanie świadczenia „bon energetyczny”, 

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: 

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne: 

 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy, 

 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy - 60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku. 

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. 

 

Wypłata świadczenia 

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo. 

 

Sposób złożenia wniosku: 

Osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu  

ul. Gen. Józefa Hallera 11, parter pokój 24 – Biuro Obsługi Mieszkańców 

za pośrednictwem poczty -  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu  

ul. Gen. Józefa Hallera 11 

86-100 Świecie 

w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP

http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu. 

 

Wzór wniosku dostępny do pobrania poniżej:

http://opsswiecie.pl/dok/wniosek_bon_energetyczny_2024.docx

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO