Wstępna rekrutacja do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. działaniu. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Świecie zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 prosimy
o zgłaszanie się do tutejszego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie lub telefonicznie pod nr tel. 52  519 05 40, 52  527 40 91 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00  w terminie do 08.09.2023r.

Jednocześnie informujemy, że wyrażona przez Państwa chęć udziału w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, w ramach prowadzonej diagnozy społecznej - nie jest zgłoszeniem do Programu

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 jest finansowany ze środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO